Şemail-i Şerif

Aşkın ile aşıklar yansın Ya Resul Allah
İçip aşkın şarabın kansın Ya Resul Allah
Aşk Yunusun canı ilmi şefaat kanı
Âlemlerin sultanı sensin Ya Resul Allah

Şemail-i Şerif

Eserin Kaleme Alınışı

Elimizdeki bu kitap iki yıla yakın; geceli gündüzlü bir çalışmanın mahsülü olup, aynı zamanda Resulullah (s.a.s) Efendimiz ve Ashab (r.anhüm) efendilerimiz ile hemhal olma gayretiyle ortaya çıkan bir eserdir. Kitabın tasnifinde Tirmizi’in Şemail’indeki tertibi izleyen Şahver Çelikoğlu’nun, eserini hazırlama konusunda gösterdiği itinayı gözler önüne sermektedir. Başta Kütüb-ü Sitte olmak üzere mevcut hadis külliyatlarını gözden geçirerek alıntılar yapmış ve gerekli yerlerde izahat bölümlerine yer vermiştir.

Eserin Muhtevası

‘‘Resulullah (s.a.s.)’in sureti yani dış görünüşü (saçı, sakalı, nübüvvet mührü vb.), giyim tarzı (yüzüğü, sarıkları, pabuçları vb.), adab-ı muaşereti (yemesi, içmesi, konuşma tarzı vb.) ibadet hayatı (namazları, oruçları, kıraati vb.), ahlakı (hayası, , tevazuu, cömertliği vb.) geçimi, mirası, mucizeleri ve vefatı gibi hususları içermektedir.’’

Şemail-i Şerif’in Önemi

Müslüman olarak ibadet ve muamelatta yapılan iyi ve kötü ameller, kişinin samimiyetinden ve İslamı anlayış şeklinden belli olmaktadır. İslamda samimiyet ise Kuran’ı Kerim ve sünnete uygun bir yaşayışla olur. Yaşanılan noksanlıklar ancak Peygamber Efendimize (s.a.s.) muhabbetimizin samimiyetiyle giderilebilir. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak, İslam’ı doğru anlama ve yaşamamız için Kuran’ı Kerim’i tatbik ve temsili olan Rasûlünde Müslümanlar için güzel bir örnek bulunduğunu (Ahzâb, 33/21) ve “hulukun azim” (yüce bir ahlak) üzerine olduğunu (Kalem, 68/4) bildirmektedir. Bu hususta Şahver Çelikoğlu, ‘‘ayet ve hadis ile düşünmek ve yaşamak’’ bu ve benzeri muteber eserlerin, tekrar tekrar ele alınmasıyla mümkün olacağını da vurgulamaktadır. Böylece zamanımızı daha değerli kılacağı konusunda bize tembihte bulunmaktadır.

Zamanımızı daha değerli kılmak niyetiyle bizler için gecesini gündüzüne katan Şahver Çelikoğlu Hanım için, bizler de Peygamberimizin (s.a.s.)

‘‘Allah, benim sözlerimi işitip, iyice ezberledikten sonra başkalarına ulaştıran kimselerin yüzlerini ak etsin’’

Ebu Dâvûd, İlim, 10; Tirmizî, İlim, 7; İbn-i Mace, Mukaddime, 18; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/82

duasına amin diyoruz.

Allah-u Teàlâ Hazretleri bizi, sünnet-i seniyyeye âşinâ eylesin. Peygamber Efendimiz’in (SAS) yolundan ayırmasın. (Amin)

Yazar hakkında

Şahver Çelikoğlu; 1937 Eskişehir doğumludur. Henüz ilkokul’da iken ilahiyat ve dini ilimleri tahsile başladı. Zamanın alimlerinden Hasib Sezer ve Said Şentürk’ün fıkıh, tefsir, akaid ve hadis derslerine katıldı ve nihayetinde bu ilimlerden icazet aldı. Prof.Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi, kendisine hadis ve tasavvuf dersleri icazeti verdi. Bu konulardaki çalışmalarına uzun yıllar devam etti ve birçok kitaba imzasını attı. Müellifin 19 kitabı bulunmaktadır. 2018 tarihinde Eskişehir’de vefat etti.

Hazırlayan: Sümeyye Ulcay

Yorum Bırakın / Leave a Comment

Go to Top